A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

===== Introdución e fontes ===== Este glosario pretende aclarar certas definicións importantes á hora de comprender o funcionamento e significado dos galeuros. As fontes xerais consultadas para a súa elaboración pódense atopar na sección de [[Máis información sobre moedas complementarias]], e nalgúns casos tamén se indican ao final das definicións. ===== Diñeiro ===== Sistema o //tecnología que facilita el intercambio de bienes y servicios//. (Fonte: http://monedascomplementarias.pbworks.com/Introducci%C3%B3n ) ===== Moeda complementaria ===== Moeda deseñada para servir de complemento á moeda de curso legal. ===== Sistema de crédito mutuo (LETS) ===== //Red local de intercambios sin ánimo de lucro en la que los bienes y servicios pueden mercadearse sin necesidad de usar la moneda tradicional. Los sistemas de cambios locales usan el crédito local sin intereses así que no es necesario hacer intercambios directos.// (Fonte: [[http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_cambio_local|Wikipedia]])